آموزش های همگانی بدون اعمال قانون جدی در کاهش تلفات جاده ای بی اثر است

Sobh Eqtesad - - News -

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلســتان با اشاره به اینكه بایــد از وجوه مختلف کاهش تلفات جــاده ای را دنیال کنیــم، گفت: آموزش های همگانی اگــر همراه با اعمال جدی قانون نباشد بالاثر خواهد بود.به گزارش اداره روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان گلستان، "مهدی میقانی" در جلســه کارگروه پیشــگیری از تخلفات رانندگی در ســالن اجتماعات این اداره کل،افزود: مســایل زیرساختی و مهندســی راه مقوله دیگری است که برای کاهش تلفات جاده ای باید پیگیری شود.وی با اشاره به اینكه هر حوزه کاری نباید کارهای مرتبط با این موضــوع را دریغ کنند، اظهارکرد: اصلی ترین هدف مشترک این کارگروه، کاهش تلفات ناشی از حوادث رانندگی اســت و برای دســتیابی به این هدف باید با یكدیگر همســویی و هم افزایی داشت تا مثمر ثمر باشیم.دبیر کارگروه پیشگیری از تخلفات رانندگی گلستان همچنین، روند کاهش تلفات جاده ای استان را در سال جاری، روندی منطقی، بیان اما از اینكه طی دو ماه اخیر این مساله در استان مطلوب نبوده، ابراز ناخرسندی کرد.جلسه کارگروه پیشگیری از تخلفات رانندگی با موضوع ساماندهی سرویس مدارس و مروری بر مصوبات جلسات قبلی و ارائه گزارشی از عملكرد دستگاههای عضو و بیان نظرات و پیشنهادات آنان ادامه یافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.