صنایع کوچک هرمزگان، در ابتدای راه است

Sobh Eqtesad - - News -

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان در مراســم تودیع و معارفه مدیرعامل شــرکت شــهرکهای صنعتی استان اعالم کرد: 900 واحد صنعتی بزرگ و کوچک در اســتان فعال هســتند که بیش از 007جواز تاســیس، در حال فعالیتند. به گزارش روابط عمومی ســازمان صنعت، معدن معدن و تجارت هرمزگان، خلیل قاسمی افزود: استان به سمت صنعتی شدن در حال حرکت است . وی اظهار داشت: حدود 24 هزار نفر نیروی مستقیم حوزه صنعت هستند و 26 هزار نفر در جوازها ثبت شده اند که تا یكی دو سال آینده جمعیت حوزه صنعت چندین برابر خواهد شد. رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان ضمن تقدیر از زحمات بهمن غالمپور، مدیرعامل سابق شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان برای سید امیر امیری زاد که از بدنه شرکت شهرک های صنعتی استان است، آرزوی موفقیت کرد و افزود: هرمزگان در حوزه صنایع کوچک در ابتدای راه اســت. وی تصریح کرد: در شهرســتانها با وجود سرمایه بزرگ، حرکت جدی نداشته اند که امیدوارم در فضایی جدید توسعه ی استان سرعت بگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.