سازمان بازرسی و آخرین وضعیت هپکو

Sobh Eqtesad - - News -

رئیس ســازمان بازرســی کل کشور گفت: زیان و بدهی هپكو هزار میلیارد تومان است و هزار و دویســت کارگر متخصص دارد که چندین ماه است حقوق دریافت نكردند. در حال حاضر ســود هر سهام این کارخانه در بورس منهای 501 ریال اســت. ناصر سراج در جمع خبرنگاران گفت: خصوصیسازی آنطور که مد نظر قانونگذار و رهبری بود اجرا نشــد. پیشبینی میشد انقالب اقتصادی بعد از خصوصیسازی اتفاق بیفتد که ما شاهد نتیجه معكوس بودیم. سراج تأکید کرد: به فردی که شرکت هپكو به او واگذار میشود، وامهای کالن برای تجهیز کارخانه و افزایش کارگران میدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.