محوریت تولید؛ ضامن اقتصاد مقاومتی

Sobh Eqtesad - - News -

عضــو هیئت علمی دانشــگاه الزهرا تهران گفت: با محور قرار نگرفتن تولید در اقتصاد با توجه به ســاختار موجود کشور، اقتصاد مقامتی نهادینه نخواهد شد. حسین راغفر در دوره آموزشــی «ابرچالشهــای اقتصاد ایران» ویژه مدیران، توسعه بنگاههای بزرگ متكی بــه بهرهگیری از رانت را فرصتهای برآمده از روابط دانســت و با اشــاره به اقتصاد مقاومتی، خاطرنشان کرد: اگر اقتصاد تولیدمحور نباشد، سیاست اقتصاد مقاومتی از کاغذ و برنامههای نوشته شده به مرحله اجرا در نمیآید و در حال حاضر با محور قرار نگرفتن تولید در اقتصاد کشور با توجه به ساختار موجود مملكت، اقتصاد مقامتی نهادینه نخواهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.