تغییر فروش اینترنت حجمی در بخش ثابت

Sobh Eqtesad - - News -

وزیرارتباطات و فناوری اطالعات با اشــاره به در دست بررسی بودن تغییر در روش فروش حجمی اینترنــت ثابت در کمیســیون تنظیــم مقررات گفت:کاهــش هزینه ها و خروج از حالت حجمی دو شــاخص مهمی است که باید در تغییر روش ارائه اینترنت لحاظ شــود. به گزارش ایرنا محمد جواد آذری جهرمی پس از پایان جلســه هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: براین اساس اکنون بحث های کارشناسانه با اپراتورهای عرضه کننده و اعضای کمیسیون تنظیم مقررات که مرجع اصلی تصویب تعرفه ها است و متشكل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سه عضو صاحب نظر و ریاست وزیرارتباطات و فناوری اطالعات است در جریان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.