بازدید رئیس هیات مدیره گروه سایپا از شرکت هاي قطعه ساز استان یزد

Sobh Eqtesad - - News -

همزمان با برگزاري نمایشگاه خودرو یزد، سید محمد علي سید ابریشــمي و معصوم نجفیان، رئیس و عضو هیات مدیره گروه خودروســازي ســایپا به همراه جمعي از مدیران ارشد گروه از توانمندي هاي قطعه ســازان استان یزد و همكار با گروه سایپا بازدید کردند. به گزارش سایپا نیوز؛ در این بازدید سید ابریشمي ضمن دریافت گزارش عملكرد شرکت هاي قطعه ساز همكار با ســایپا، از نزدیک در جریان فعالیت ها و مشكالت این شرکت هــا قرار گرفت. وي تمرکز بر افزایش کیفیت و تحویل به موقع قطعات را از اصول مهم در همكاري شــرکت هاي قطعه ساز با گروه سایپا دانســت. گفتني است شرکت هاي یزد پیچ، پارس پیچ، موکت زمین آذین یزد، شاد بسپار، شادرو ماشین، یزدتایر و ... مورد بازدید قرار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.