کسب رتبه دوم کشوری شرکت مخابرات منطقه مرکزی

Sobh Eqtesad - - News -

در ارزیابی عملكرد سال گذشته ،مخا برات منطقه مرکزی در بین مناطق مخابراتی کشــور موفق به کسب رتبه دوم کشــوری گردید . در همین راســتا آقای دکتر سراییان، مدیر عامل شرکت مخا برات ایران با اهدای لوح تقدیر از مدیریت و همكاران مخا برات منطقه مرکزی تقدیر به عمل آورد و نوشت : کسب این موفقیت ارزشمند را به تمامی همكاران محترم تبریک عرض نموده، سالمتی ومزید توفیقات همگان را از خداوند متعال مسئلت می نماییم .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.