سپرده های تعاونی افضل توس به بانک آینده منتقل نشده است

Sobh Eqtesad - - News -

بانک آینده اعــام کرد: از دو ماه گذشــته تاکنون کــه مدیریت دارایی ها و بدهی های تعاونی اعتبار افضل توس به این بانک واگذار شــده، هیچ یک از ســپرده های این تعاونی به بانک آینده منتقل نشــده و همه پرداخت ها از محل منابع بانک بوده اســت.به گزارش ایرنا، این بانک در گزارشی آورده است: بانک آینــده با هدف تحقق سیاســت های دولت مبنــی بر ســاماندهی موسســات غیرمجاز و ایفای مســئولیت اجتماعــی خود پس از تصویب شــورای پول و اعتبار و اباغ کتبی بانک مرکزی مبادرت به مدیریت دارایی ها و بدهی های یکی از تعاونی های اعتبار به نام افضل توس (در حال تســویه) کرده است.در ادامه این گزارش آمده است: این بانک پس از شناسایی و ارزیابی دارایی های معرفی شده از سوی هیات تسویه تعاونی اعتبار افضل توس نسبت به تعیین وضعیت سپرده گذاران این تعاونی اقدام کرده و در حرکتی داوطلبانه با قبول مسئولیت از جانب خود از بانک مرکزی ایران درخواســت کرد، اجازه داده شود کل مانده ســپرده گذاران دارای سپرده تا سقف 30 میلیــون ریال را از تاریــخ 1 مهر ماه به حساب های متناظر بانک آینده منتقل و به سپرده گذاران پرداخت شود.این موضوع مورد موافقت قرار گرفت و از این تاریخ، این مرحله از کار با موفقیت در کل شعب تعاونی اعتبار افضل توس با حضــور تمام وقت نمایندگان بانک آینده در حال اجراســت که این فرآیند تا 25 مهر ماه ادامــه دارد؛ ضمن آنکه برای مرحله بعدی از بانک مرکزی ایران تقاضا شده اجازه صادر کند تا تکلیف سپرده گذاران بین مبلغ 30 تا یک میلیارد ریال نیز روشن شود. با وجود اینکه پس از طرح موضوع ساماندهی موسسات غیرمجاز در شــورای امنیت ملی مقرر شده بود رسانه ها، اخبار سوئی در این موارد منتشر نکنند، در برخی موارد اخباری در این مورد نشــر داده می شود که صحت ندارد.بانک آینده با اشــاره به انتشار خبری در باره تجمع برخی ســپرده گذاران تعاونی افضل توس در مقابل شــعب بانک آینده در ایرنا، آورده است: در این خبر به نقل از فردی که معلوم نیست ســپرده گذار واقعی باشد، نقل شــده که حدود سه ماه از انتقال سپرده هــا از افضل توس به بانــک آینده می گذرد اما مســئوالن بانک از آزادســازی سپرده ها خودداری می کنند » که این مطلب صحیح نیست.بانک آینده در این گزارش در توضیح علت نادرســت بودن این مطلب توضیح داده است: شورای پول و اعتبار به عنوان باالترین رکــن نظام بانکی و به عنوان یک نهاد فراقوه ای در تاریخ 17 مرداد موضوع مدیریت دارایی ها و بدهی های سه موسسه غیرمجاز را به دو بانک تجارت و آینده و موسسه اعتباری ملل به طــور همزمان واگذار کرد و بنابراین هنوز سه ما از اتخاذ تصمیم مذکور نگذشته است. همچنین در این مدت هیچ گونه سپرده ای از تعاونی اعتبار افضــل توس به بانک آینده منتقل نشده است ضمن آنکه با وجود تامین نشدن منابع، بخشــی از سپرده های سپرده گــذاران با مانده 30 میلیــون ریال از محل منابع داخلی بانک آینــده تامین و پرداخت شده اســت.بانک آینده از رسانه ها خواست با انتشار اطاعات درست از روند ساماندهی هزاران ســپرده گذار در موسسات غیرمجاز، سیستم بانکی را در این مسیر یاری کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.