هزینههای جاسوس هستهای و سکوت بانک مرکزی

Sobh Eqtesad - - News - فاطمه محمدی منبع : خبرگزاری تسنیم

نام دریاصفهانی از چندی پیش صرفا به "اتهام" جاسوسی هستهای بر سر زبانهــا افتاده، و طی این روند، برخــی اعضای تیممذاکرهکننده و دولتیها جاسوسی او را صرفا یک اتهام میدانستند. به این معنا که انشاءاهلل در آینده این اتهام منتفی و تبرئه خواهد شد! اما تایید نهایی جاسوسی او مسئله ساز شده است.علیرغم برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه او در مذاکرات هستهای نقشــی نداشــته، داللتهای روشــنی وجود دارد که خاف این ادعا را ثابت میکند. مهمترین آن، اعطای نشان دولتی به او توسط ریاست جمهوری برای تجلیل از نقش او در مذاکرات هســتهای است! از سوی دیگر اطاع موثقی وجود دارد مبنی بر اینکه او نه تنها عضوی از تیم مذاکرهکننده هســته ای بوده بلکه باالتر از آن مسئولیت کمیته مالی و بانکی تیم مذاکره کننده ایرانی را برعهده داشته و نقش او از یک عضو مشاور صرف باالتر هم رفته است. یکی از مهمترین مســائلی که دربــاره دری اصفهانی وجود دارد آنکه گفته می شود، او توسط بانک مرکزی به تیم مذاکره کننده هستهای معرفی شده است. ولیاهلل سیف رئیس کل بانک مرکزی در این باره هنوز توضیح روشنی نداده اســت اما شــنیدههایی هم وجود دارد که او توسط یک فرد در دفتر رئیسجمهور به ولیاهلل سیف معرفی شده و سیف نیز آنچنان که باید و شاید از سوابق او مطلع نبوده است!وقتی سه مولفهی جاسوس از آب درآمدن عضو موثر پولی و مالی تیم مذاکرهکننده هســتهای را در کنار عایدی تقریبا هیچ اقتصادی ایران از نظر اقتصادی گذاشته میشود و از سوی دیگر این عایدی تقریبا هیچ را در کنار هزینههای ســنگینی که ایران در حوزههای هستهای و غیرهستهای برای مذاکرات هســتهای و برجام پرداخت کرده مینشانیم، مهمترین پرسشی که پیش رو قرار میگیرد آن است که چه کسی پاسخگوی چنین هزینه فوقسنگینی خواهد بود که ملت ایران از این بابت میپردازند؟ گفته میشــود دریاصفهانی در نگارش چند بند کلیدی مربوط به تحریمهای اقتصادی در برجام که منشــأ بســیاری از بحرانهای فعلی جمهوری اسامی در عــدم انتفــاع واقعی از رفع یا تعلیق تحریمها به ویــژه تحریم های بانکی و حتی اضافه شــدن مشــکات جدید از جمله FATF است نقش کلیدی داشته است. حال چه کسی غیر از آقای دری اصفهانی بابت این هزینه مواخذه خواهد شد؟دری اصفهانی سابقهای مانند مسئولیت حقوقی در قرارداد الجزایر داشته که آن قرارداد نیز هزینههای سنگینی به کشور وارد کرد و امتداد ماجراهای مربوط به آن تا استعفای بازرگان از نخستوزیری پیش رفت. حاال چنین فردی توسط چه کســی به ولیاهلل سیف معرفی شده؟ و مهمتر اینکه آیا ولیاهلل سیف فردی در این تراز برای ایفای چنین نقش مهمی را بدون حتی یک بررسی ساده به تیم مذاکره کننده هستهای معرفی کرده است؟ و تیم مذاکره کننده هستهای بدون تحقیق او را پذیرفته است؟اینها سواالت مهمی است. هدف این گزارش تعمیم اتهام به دیگران نیست؛ چرا که مسئوالن قضایی افراد دیگری را در این موضوع متهم نکردهاند، اما مسئله این است که آیا سهلانگاری مسئوالن دولتی هم در این زمینهها باید هزینه داشته باشد یا خیر؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.