سرمایهگذاری در "بانک" از "ارز" جذابتر است

Sobh Eqtesad - - News - ولی اهلل سیف رئیس کل بانک مرکزی

"تاطم و نااطمینانی در بازار ارز بر متغیر های کان اقتصادی تاثیرات منفی بر جای میگذارد و از همیــن رو، ثبات این بازار یکی از اصلی ترین اهداف بانک مرکزی اســت. پس از تکانه و جهش شــدید ارزی سالهای 1390 و ،1391 بانک مرکزی در دولت یازدهم نسبت به ثبات بخشی به بازار ارز اقدام کرد و در عمل نشــان داد که به خوبی توانایی حفظ ثبات بازار ارز را داشته و هم اکنون نیز دارد. در این مدت رویکرد بانک مرکزی بر این اســاس بود که اوال مکانیزم بازار و عرضه و تقاضای ارز با اختال مواجه نشــود. ثانیا در تنظیم سیاستهای ارزی، میان روند و نوسانات زودگذر ارزی تفکیک قائل شده و جلوی نوسانات شدید گرفته شود تا اقتصاد دچار تکانه ارزی نشود. در این راســتا، اضافه جهش سالهای 1390 و 1391 به طور طبیعی در طول دولــت یازدهم و تا اوایل دولــت دوازدهم در بازار هضم و بازار ارز از تعادل و ثبات مناسبی برخوردار شــد. درادامه نیز در تطابق با دستاوردهای تورمی چشمگیر دولت، تاش شد روند تعدیل بازار ارز، متناسب با تغییرات عوامل بنیادین موثر بر این بازار باشد. باید به این نکته توجه داشت که بازار ارز تحت تاثیر عوامل مختلفی همچون سیاستهای کان اقتصادی، روند متغیرهای بنیادین و کان، تحوالت در روابط سیاسی و اقتصادی بینالمللی، تغییرات نرخ برابری ارزهای جهــان روا و عامل انتظارات قرار دارد. درعین حال، نرخ ارز بر متغیرهای اقتصادی همچون صادرات، واردات، ســرمایهگذاری، تولید، مصرف و تورم، آثار مختلف و غیــر همجهتی دارد. رویکرد بانک مرکزی بر این امر استوار اســت که به عنوان سیاستگذار ارزی روند تعادلی مناسبی از نرخ ارز را دنبال کند تا متضمن حداکثر شــدن منافع اقتصادی کشــور به نحو پایدار و متناســب با رویکردهای اقتصاد مقاومتی باشد.بانک مرکزی در حــال حاضر ضمن پایش روند نرخ ارز که متاثر از برخی عوامل فصلی و انتظارات ناشی از تحوالت روابط بینالملل است، همچون گذشته نسبت به اســتمرار روند ثبات در بازار و دفع اختاالت اقدام خواهد کرد همانطور که در پاییز ســال گذشته به خوبی شاهدش بودیم. در پایان، یاداوری می شود بردار نرخ بازدهی بازارهای دارایی داخلی به نحوی است که نرخ سود واقعی سیســتم بانکی به نحو مطلوبی مثبت بوده و در مقایسه با بازدهی بازار ارز که توأم با ریسک است، بسیار جذابتر است. همین امر باعث میشود منابع مالی هموطنان ضمن برخورداری از بازدهی مناســب و فاقد ریسک در نظام بانکی، صرف حمایت از تولید و اشــتغال کشور شود و بازار ارز نیز علیرغم تاش سفته بازان ارزی در ایجاد نوســان و بهرهبرداری از حاشیه سودهای کوتاهمــدت، بتواند در طول زمان به روند با ثبات خود متناســب با تحوالت متغیرهای اقتصادی ادامه دهد."

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.