ثبت باالترین رکورد مبادالت ارزی در بین تمامی بانکهای کشور به بانک صادرات ایران رسید

Sobh Eqtesad - - News -

مبادالت ارزی بانک صادرات در سال 95 با بیش از 370 درصد رشد ، باالترین رقم افزایش در بین بانکهای ایرانی را داشته و توانسته عایدی 4هزار میلیارد ریالی برای بانک داشته باشد . این بانک که از قدیمی ترین بانکهای ایران نیز به شمار می رود، دارای بیشترین شعبه خارجی در دیگر بانکهای ایرانی نیز اســت تا جایی که در 11 کشور در سطح اروپا ، آســیای مرکزی و خاورمیانه شــعبه دارد . به گزارش ،... بر اساس گزارش صورتهای مالی تلفیقی و غیر تلفیقی که چندی پیش از سوی بانک صادرات بر اساس اسانداردهای بانک مرکزی ، سازمان حسابری و بورس و همچنین استانداردهای گزارش نویسی بین امللی که بانک مرکزی جمهوری اسامی ایرانی ، در ســال 94 نمونه ای از آن را اباغ کرده بود ، منتشر کرده است ، سرفصل نتیجه مبادالت ارزی بانک صادرات در سال 1395 با رشــدی 370 درصد روبرو شده است و از رقم یک هزار میلیارد ریالی در سال 1394 به جهش چشمگیری به رقم سه هزار و 981 میلیارد ریال رسید . این رقم در حالی از سوی بانک صادرات ثبت شده است که در هیچ بانک داخلی در سال 1395 این میزان از مبادالت خارجی رخ نداده و اغلب بانکهــا حتی نصف این رقم را نیز نتوانســتند ثبت کنند . بر همین اساس روز گذشته مدیر عامل بانک صادرات طی گفت وگویی اعام کرده اســت که بانک صادرات دارای 22 شعبه خارجی اســت که به دلیل تحریم های صورت گرفته بخش اعظم این شعب کارایی خود را از دست داده بودند اما پس از برجام با کمک و حمایت صورت گرفته دولت یازدهم ، وزارت خارجه بانک مرکزی ، و تا این بانک از لیســت تحریم های اتحادیه اروپا خارج شده و در آخرین مورد نیز بانک مرکزی فرانسه مجوز آغاز فعالیت مجدد شــعبه پاریس بانک صادرات را صادر کرد . حال با این رخداد در سال 96 نیز می توان شاهد رکورد شکنی بانک صادارت در حوزه مبادالت خارجی بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.