فعالیت صندوق تثبیت بازار سرمایه آغاز شد

Sobh Eqtesad - - News -

وزارت امــور اقتصــادی و دارایی اعام کرد:صنــدوق تثبیت بازار ســرمایه با تصویب چارچــوب کلی فعالیت و نحوه استفاده از منابع، آیین نامه ها و بودجه توسط هیات امنا و امضای وزیر اقتصاد از روز گذشــته به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایــی، در چهارمین جلسه هیات امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه به ریاست مسعودکرباسیان، وزیر امــور اقتصادی و دارایی، چارچوب کلی نحوه اســتفاده از منابع، آیین نامه ها و بودجه این صندوق، به تصویب رسید و فعالیت های این صندوق کار خود را آغاز کرد.این صندوق که در راستای اجرای ماده 28 قانــون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با هدف اطمینان بخشــی و ایجاد ثبات در بازار سرمایه، در تیرماه 1396 بنای تاسیس آن گذارده شد تاثیر بسزایی در حمایت از سهامداران و پیشگیری از نوسان های

شــدید بازار دارد.بر اساس این گزارش، هدف اصلــی از راه اندازی این صندوق، اطمینان بخشی برای مقابله با مخاطرات و نوسانهای قابل توجه در بازار سهام و پوشش ریسکهای خاص وارده بر بازار به منظور کاهش آسیب سهامداران خرد است.تشکیل این صندوق، به عنوان یکی از زیرساختهای بازاری کارآمد و عمیق، سبب افزایش ثبات، افزایش نقدشوندگی و کاهش ریســک بازار سهام کشور می شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.