باید به دنبال مدل های جدید در زمینه اطالع رسانی باشیم

Sobh Eqtesad - - News -

علی اشــرف افخمی رئیــس هیئت مدیره و مدیرعامل بانــک صنعت و معدن گفت: برای اطاع رســانی در زمینه فعالیت های اقتصادی و صنعتی دولت باید به دنبال مدل های جدید و خاص باشیم.به گزارش پایگاه اطاع رســانی بانک صنعت و معدن، وی که در جلسه شورای اطاع رســانی و مدیران روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت سخن می گفت، افزود: پیش از تصرف بازار باید به دنبال اثرگذاری بر ذهن مشتری بود، زیرا تاثیرگذاری بر ذهن مشتری به معنای در دست گرفتن بازار نیز هست.افخمی ضمن تاکید بر مهارت افزایی در حوزه صنعت و بازاریابی، تغییر نگاه نسبت به توسعه را حائز اهمیت شمرد و تصریح کرد: حضور در فضای بین المللی به ما رقابت را می آموزد و این رقابت است که به ما می آموزد تا دانایی خود را افزایش داده و مدل های کسب و کار خود را نوســازی کنیم.افخمی در ادامه و میزان صادرات کشورهای پیشرفته را با ایران مقایسه کرد و روش های جدید کسب و کار و حضور در فضای بین المللی را از روش هایی برشــمرد که می تواند به کشورمان کمک کند تا به جایگاه واقعی خود در جهان دســت یابد.مدیرعامل بانک صنعت و معدن با بیان اینکه ما به دنبال کار کاسیک نیستیم به موفقیت های دوره دولت تدبیر و امید اشــاره کرد و گفت: در صنایع زیرساخت ، پتروشیمي و فوالد و سایر صنایع اقدامات موثري در کشور صورت گرفته است ، به عنوان مثال تا زمان دولت یازدهم ظرفیت فوالد کشور 17 میلیون تن بوده و در 4 سال گذشته برای 8 میلیون تن ظرفیت جدید ال-سی گشایش یافته است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.