سفر مدیرعامل و عضو هیات مدیره بانک قرض الحسنه مهر ایران به استان هرمزگان

Sobh Eqtesad - - News -

مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهر ایران و عضو هیات مدیره بانک در راستاي برنامه هاي توســعه اي این بانک بر اساس سیاست هاي اقتصــاد مقاومتي و الویت هاي اباغي رئیس جمهور به وزیر اقتصاد به همراه جمعي از مدیران ستادي به استان هرمزگان سفر کردند.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، در این ســفر دکتر مرتضی اکبري مدیرعامل و سلیمان توکلــي عضو هیات مدیره بانک، با هدف بررســي وضعیت اجراي برنامه هاي راهبردي در سطح صف، ضمن بازدید از شعب منتخب بانک در استان، نشست هاي متعددي را با مسئوالن استان خواهند داشت.بازدید از شعب استان هرمزگان، دیدار با استاندار، جلسه هم اندیشی با کارکنان و ... از جمله برنامه هاي سفر مدیرعامل و هیات همراه است.گفتنی است این سفر با هدف بررسی بسترهای اجرایي برنامه هاي بانک در حوزه اقتصاد مقاومتي و اشــتغال و همچنین الویت هاي 18 گانه رئیــس جمهور به وزیر اقتصاد صورت گرفته است.خاطر نشان می سازد، وکیل مشاور مدیرعامل و رییس اداره کل حوزه مدیریت، پور طوالبي رییس اداره کل حراســت، ترکیان رییس اداره کل حســابداري و بودجه، طبلشــي رییس اداره کل پشتیباني، مدیرعامل و عضو هیات مدیره بانک را در سفر به استان هرمزگان همراهي مي کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.