رشد 23 درصدي موبایلبانک

Sobh Eqtesad - - News -

رشــد 23 درصــدي کاربــران موبایلبانــک اقتصادنوین در پایان شــهریور 69.اســتمرار افزایش تعــداد کاربران خدمــت موبایلبانک اقتصادنویــن، نشــان دهنــده رضایتمندي مشتریان از این خدمت است.به گزارش روابط عمومي بانــک اقتصادنوین، تعــداد کاربران خدمــت موبایلبانــک اقتصادنویــن در پایان شــهریور ماه سال جاري در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 23 درصد رشد نشان ميدهد.کاربران این خدمت بانک اقتصادنوین ميتوانند در تمام ساعات شبانه روز بدون مراجعه به شعب از خدمات متنوعي در قالب خدمات مبتني بر کارت و مبتني بر سپرده بهره ببرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.