تسهیالت به 100 هزار زوج

Sobh Eqtesad - - News -

100 هــزار زوج از بانک تجارت تســهیات گرفتند.تسهیات قرض الحسنه اعطایی بانک تجارت به زوج های جوان در سراســر کشور از مرز 100 هزار فقره گذشــت.روابط عمومی بانک تجارت با اعام این خبر افزود : از ابتدای ســال جاری تا نیمــه اول مهر مــاه بیش از 001هزار زوج جوان با مراجعه به شــعب این بانک در سراسر کشور تسهیات قرض الحسنه ازدواج دریافت کرده اند که مجموع تسهیات پرداختی رقمی افزون بر 10 هزار میلیاردریال می باشد.در ادامه این خبر آمده است : بانک تجارت در طرح پشتیبان پیوندها که بمنظور کاهش صف انتظار دریافت تسهیات قرض الحسنه ازدواج از سوی بانک مرکزی به اجرا گذاشته شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.