توسعه صنعت بیمه با کمک استارت آپها

Sobh Eqtesad - - News -

واژه «اســتارت آپ» که چند سالی است در میان مدیران و فعــاالن اقتصادی رواج یافته، به کســبوکارهای نوپایی گفته میشود که بــا اســتفاده از فناوریهای نویــن ارتباطی، اینترنت و نوآوریهای جدید توانستهاند ضمن کارآفرینی، به حاکمیت کسبوکارهای سنتی تا حدی پایان دهند و موجبات دگرگونی را در بخشهای مختلف فراهم سازند.نخستین رویداد استارت آپی بیمه در قالب بیمه تک قرار اســت به زودی برگزار شود . علیرضا بیانیان، مدیرعامل شرکت بیمه آرمان در اینباره گفت: نخستین رویداد استارتآپی بیمه برای نخستین بار در حوزه بیمه در ایران و با حمایت بیمه آرمان در دانشگاه شهید بهشتی کلید خورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.