روزنامه روس گزارش داد اقدام‌ترامپ‌در‌لغو‌برجام‌اوضاع‌منطقه‌را‌پیچید‌هتر‌م ‌یکند

Sobh Eqtesad - - News -

به عقیده کارشناسان روس، تصمیم "دونالد ترامپ" برای لغو توافق هســتهای با ایران بعید است، سیاســتمداران آمریکایی با آن مخالف بــوده و چنین اقدامــی اوضاع در خاورمیانه و حتی ســوریه را نیز پیچیدهتر خواهــد کرد.به گزارش تســنیم، ســایت خبری-اینترنتی «راس بالت» روسیه نوشته است: دیدگاه کارشناسان در مورد اینکه آیا "دونالد ترامپ" رئیــس جمهوری آمریکا واقعــا قصد لغو توافق هســتهای با ایران را دارد، یا اینکه قصدش فقط تهدید تهران به منظور عوام فریبی باشــد، بسیار با یکدیگر متفاوت است. "حســن روحانی" رئیس جمهوری ایران اخیرا نظریه دونالد ترامپ برای خارج شدن از توافق هستهای که در زمان "باراک اوباما" امضاء شده را غیرقابل تحقق خوانده و گفته است: «توافقنامه بین ایران و جامعه جهانی "غیرقابل بازگشت" است و کسی نمی تواند آن را لغو نکند. نه آقای ترامپ و نه هیچکس دیگر. حتی اگر در جهان دهها دونالد ترامپ هم پیدا شــوند، باز هم این مســئله امکان نخواهد داشــت.» البته رئیس جمهوری آمریکا هــم از حرف خود کوتاه نیامده و بر اســاس منابع خبری روزنامه «واشــنگتن پســت»، قصد دارد بزودی لغو برنامه جامع اقدام مشــترک (برجام) را اعــالم کرده و راهکار تازهای برای برخورد با تهران پیشنهاد دهــد. تهدید ترامپ با اقــدام واقعی علیه ایران، دو مســئله کامال جداگانه استالبته اظهارات شدیدالحن که بسیار زیاد از سوی ترامپ شنیده می شود، یک مسئله است و اقدام واقعی علیه جمهوری اســالمی ایران، کشــوری با جمعیتی بیش از ۰8 میلیون نفر کــه دارای توانایی واقعا خوب نظامی و اقتصادی است، مســئله ای کامال جداگانه خواهد بود. ضمن اینکه نباید فراموش کرد که بین سیاستمداران آمریکایی در خصوص ایران بــا یکدیگر توافقی وجود نداشــته و بســیاری با دیدگاه رئیس کاخ ســفید در این رابطه کامال مخالف هســتند. عالوه بر این، «جبهــه گیری ترامپ علیــه ایران» در شرایطی اســت که اوضاع پیرامون کره شمالی که با موفقیت توانسته برنامه موشکی و هستهای خود را توسعه دهد، هم بشدت وخیم است.کارشناســانی که «راس بالت» نظر آنها را جویا شده، دیدگاههی متفاوتی در مــورد احتمال واقعی خــروج آمریکا از توافق هستهای با ایران دارند:در آمریکا هم کمتر کسی با دیدگاه ترامپ در مورد برجام موافق است."پاول دمیدوف" مشاور رئیس مرکز تحقیقات راهبردی روسیه گفته است: «دونالد ترامپ برای تحقق این تهدید خود امکاناتی ندارد. اظهارات وی در این باره هم فقط عوام فریبی اســت. تالش ترامپ برای لغو این توافقنامه، یــا بهتر بگوییم، خروج آمریکا از آن، اکنون نیز باعث شده تا روابط پیچیده او با سیاستمداران آمریکایی بیش از پیش تیره شــود.این کارشــناس یادآور شده اســت: «ترامپ اکنون وضعیت بسیار سستی در عرصه سیاست بین المللی دارد. همــه قانونگذاران و حتــی در داخل دولت خود او، از جمله "جیمز ماتیس" و "رکس تیلرسون" وزرای دفاع و امور خارجه آمریکا، مخالف لغو توافق هستهای با ایران هستند. آنها معتقدند که این سند، توافق بدی نیست و می توان با کمی اصالح بر آن تکیه نمود و نیازی به لغو آن وجــود ندارد.»دمیدوف معتقد است: «در مجموع انتظار می رود که لغو توافق هستهای با تهران از سوی رئیس جمهوری آمریکا غیرممکن باشــد. برجام یک دســتاورد بزرگ برای سیاســتمداران آمریکایی بشــمار می رود و اعالم لغو آن از ســوی ترامپ، واکنش منفی همه آنها را به دنبال خواهد داشت، در حالیکه او (ترامپ) اکنون هم عرصه ای برای مانور دادن ندارد.» به عقیــده این کارشــناس، «افکارعمومی در حــال حاضر روی موضوع کره شــمالی متمرکز شده و در چنین شرایطی لغو توافق هستهای با ایران، می تواند به نظامی شدن برنامه هســتهای ایران و آغــاز دوباره روند اعمال تحریمها منجر شــود که هیچکس خواستار آن نیست. بنابراین سخنان ترامپ در این مورد را فقط باید عوام فریبی نامید.» خروج آمریکا از برجام، اوضاع خاورمیانه را نیز وخیمتر میکند"الکســاندر شومیلین" مدیــر مرکز تجزیــه و تحلیل مناقشــات خاورمیانه در موسســه آمریــکا و کانادای آکادمی علوم روســیه نیز به نوبه خویش، روی اوضــاع داخلی در ایاالت متحده تکیه نداشته، بلکه به عواقب لغو توافق هستهای برای منطقه خاورمیانه پرداخته است که به عقیده وی، این اقدام می تواند باعث تشدید رویارویی ها در این منطقه شود.شومیلین بر این عقیده است: «آمریکا واقعا ممکن است از توافق هســتهای با ایران خارج شود، ولی اعتراضاتی نسبت به چنین تصمیمی حتی در آمریکا نیز وجــود دارد که از جمله آنها مخالفت رئیس پنتاگون با این اقدام است. در کنگره آمریکا نیز در مورد برجام اختالف نظر هســت و جبهه واحدی در این زمینه وجود ندارد.» این کارشناس در مورد اینکه چنین اقدامی از ســوی آمریکا چه نتایجی خواهد داشــت، گفت: «ایران از هم اکنون تهدید کرده که تاسیســات هستهای خود را دوبــاره فعال خواهد نمــود که البته این اقدام منجر به ازســرگیری رژیم تحریمها و رویارویی جدید در عرصه بین المللی در این رابطه خواهد شد. ضمن اینکه در خاورمیانه نیز به معنای واقعی کلمــه رویارویی ها را افزایش خواهــد داد. البته این اقدام آمریکا موجــب رضایت متحدانــش در منطقه، از جمله اســرائیل و عربستان سعودی خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.