تراژدی الس وگاس؛ منشا تروریسم کجاست؟

Sobh Eqtesad - - News - عبدالرضا غفرانی منبع: خبر آنالین

هفته گذشته جهان شاهد مرگبارترین نماد خشونت و یا به عبارت بهتر ترور در الس وگاس ایاالت متحده بود. مسئول این حادثه مرگبار و ترور، یک آمریکائی بود. وقوع چنین حوادثی در ایاالت متحده بی سابقه و کم نبوده و قطعا آخرین آن نخواهد بود. البته اگر چنین جنایات و کشتار دسته جمعی عده ای بی گناه توسط یک غیر آمریکائی انجام می شد و مقامات آمریکائی از پیدا کردن دلیل و انگیزه این جنایات ناتوان می ماندند بالفاصله آن را به تروریسم بین المللی! منتسب می کردند و ضمن آن سعی می کردند کشور و یا کشور هائی را متهم به دســت داشتن در آن نمایند و آن کشور ها را منشا تروریسم قلمداد کنند. اما اکنون، مانند موارد بســیار دیگری، یــک آمریکائی مرتکب چنین جنایت هولناکی شده اســت، و لذا مقامات امنیتی آمریکا دیگر صحبتی از تروریسم بین المللی نمی کنند.حال این فرد جنایتکار را روانی می نامند، چون در پیدا کردن و کشــف علل آن ناتوان مانده اند و از سر ناچاری دست به دامان مردم شده اند و از آنها کمک خواسته اند که به یافتن انگیزه حادثه به سازمان های امنیتی یاری دهند.این روش مقامات دولت آمریکا آن قدر مضحک، مطرود و نخ نما شده اســت که دیگر اعتراض نویسندگان و روشنفکران ایاالت متحده را نیز موجب شده است. یکی از آنان "تامس لورن فریدمن" تحلیلگر معروف آمریکائی است که سه بار برنده جایزه "پولیتزر" ادبی آن کشور شده است. این نویســنده حادثه الس و گاس و علل و انگیزه آن را به همان صورتی که این نگارنده در باال بدان اشــاره کرد، عنوان نموده است ( منبع روزنامه نیویورک تایمز7 اکتبر 7۱۰2)اما نکته ای که بسیار مهم بوده و باید به آن توجه کرد این است که مقامات آمریکائی چنین جنایاتی را "تروریسم" نمی دانند. در حالی که برای هر فرد عادی اکنون روشــن و مشخص است که خشونت و ترور دو روی یک سکه اند. به معنای دیگر هر عملی که به نحوی ایجاد رعب و وحشت عمومی را فراهم نماید در چهار چوب تعریف ترور و تروریســم می گنجد. از آن مهمتر، فراهم شــدن زمینه برای ایجاد ترور و وحشــت و رعب است. کما اینکه حادثه خونبار الس وگاس و موارد بزرگ و کوچک بسیاری که در جامعه ایاالت متحده تا کنون اتفاق افتاده اســت ثابت می کند زمینه در این جامعه زیاد و متاســفانه برای این حوادث مناسب است.آزادی خرید و داشتن اسلحه در آمریکا یکی از این عوامل به شمار می آید و به ایجاد رعب و وحشت کمک کرده و می کند.کما اینکه در الس وگاس آن فرد جانی به راحتی دهها قبضه از پیشرفته ترین سالح را خریده و انباشت کرده بود تا جان انسان های بی گناه را بگیرد و در جامعه آمریکا رعب و حشت ایجاد کند. متاسفانه این می تواند به ســایر جوامع جهان نیز تسری پیدا کند؛ زیرا به هر حال وجود روابط میان کشور ها و ارتباطات میان جوامع مختلف در انتقا ل ارزشهای فرهنگی و شیوه زندگی امری اجتناب ناپذیر است. اکنون هم این روش "ترور آمریکائی" است که بی تردید امنیت جامعه بین المللی را تهدید کرده و به مخاطره می اندازد. به عالوه اکثر دولتهای آمریکا و باالخص دولت کنونی با فروش سخاوتمندانه سالح مرگبار به سایر کشورها از یک سو و ایجاد اختالف میان آنها و دامن زدن به جنگ به رعب و وحشت در سطح بین المللی کمک کرده و می کنند. البته شگفت اور و مضحک این است که این کار را در جهت حفظ امنیت آمریکا ( البته آمریکا در درجه اول!!!) و نیز بین المللی می دانند. بی تردید وجود خشــونت و ترور در آمریکا و عواقب مرگبار نه تنها در داخل آمریکا بلکه در خارج به تشــدید آن کمک می کنــد و می توان گفت نوعی رابطه متقابل دارد. نمونه های آن هم بســیار اســت. از جمله کشتار مک وی آمریکائی که زمانی متخصص ساخت و به کار انداختن بمب در ارتش آمریکا بود و در ســالهای بعد در شهر اوکالهماسیتی آمریکا با منفجر ساختن یک ساختمان موجب مرگ صدها زن و کودک و مرد شده بود و یا دیوانه ای به نام ستوان ویلیام الکلی در ویتنام که به دلیل جنون و ناراحتی روانی و خشونت که از جامعه و محیط خودش آن را گرفته بود، در شــهر "مای الی " با بی رحمی دهها نفر زن و کودک و مرد پیر ویتنامی را به اتهام واهی و مســخره ارتبــاط با "ویت کنگ" قتل و عام کرد که قطعــا از یاد و خاطر مردم جهان نمی رود.پرسشی که باقی می ماند اینست که آیا بر این گونه اقدامات سبعانه و جنایتکارانه می توان نامی جز تروریســم گذاشت؟ این هم خود ترور است، و فقط شــکل و نحوه آن متفاوت است و البته بسیار پیشرفته و از تولیدات و صادرات جامعه آمریکاست.مردم آمریکا خوب می دانند، که خشونت، خشونت و تــرور، ترور چه در داخل و چه خارج از کشــور آنها می آفریند. البته نقش مشــکالت روانی و روحی که تا حدودی ناشــی از زندگی ماشینی و پیشرفته هست نیز نباید دست کم گرفته شود.لذا این دیگر بر مردم آمریکاست که خود این مشــکل را حل و دولت هائی را انتخاب کنند که به ترور و وحشت دامن نزنند و مردم این سئوال را از خود بپرسند که آیا آن اندازه که حکومت هائی که در آمریکا بر ســر کار می آیند و تروریسم را به اصطالح به تروریسم بین المللی و گاه عوامل مبهم منتسب کرده و تبلیغ می کنند نباید علل آن را در داخل جامعه آمریکا و روش ها و سیاست های دولت های آنان جستجو کنند؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.