تالش سیستماتیک ارتش میانمار برای راندن روهینجاییهاست

Sobh Eqtesad - - News -

ســازمان ملل متحد روز چهارشــنبه اعالم کرد، ســرکوب سیستماتیک ارتش میانمار علیه مسلمانان روهینجا با هدف حذف دائم این جامعه اقلیب از سکونتگاهشان در ایالت راخین انجام میشــود.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، نتایج یکی از تحقیقات ســازمان ملل متحد نشــان میدهد: حمالت وحشــیانه علیه روهینجاییهــا در ایالت راخین در شمال میانمار سازماندهیشده، هماهنگ و سیستماتیک است و هدفش نه تنها بیرون کردن این جمعیت مسلمان از میانمار بلکه جلوگیری از بازگشت آنها به خانههایشان است. این تحقیقات براســاس مصاحبه با مردم گریزان از میانمار به سوی بنگالدش انجام شده است که از زمان حمالت ۵2 اوت شبهنظامیان در راخین به نیروهای امنیتی میانماری و حمالت متقابل ارتش به اوج خود رســیده اســت. براســاس گزارش ســازمان ملل، بیش از نیم میلیون تــن در تازهترین موج از فرار روهینجاییها وارد بنگالدش شدند.این تحقیقات سازمان ملل به نتیجه رســیده است که تازه ترین موج "عملیاتهای پاکســازی" ارتش در راخین در حقیقــت پیش از ۵2 اوت و احتماال در اوایل اوت آغاز شــده بود؛ این در تضاد با ادعاهای مقامهای میانماری است که این عملیات را پاسخی به حمالت شــبهنظامیان میانمــاری میدانند.تحقیقات مذکور نشــان میدهــد که کمپین تحت رهبری ارتش با هدف قطع ارتباط روهینجاییها با زادگاهشان فعالیت دارد. سازمان ملل متحد گــزارش داد: در برخی موارد، قبل و حیــن این حمالت، در بلندگوها اعالم میشد "شما به اینجا تعلق ندارید، به بنگالدش بروید. اگر اینجا را ترک نکنید، خانههایتان را به آتش میکشیم و شما را میکشیم."براساس این گزارش سازمان ملل، معلمان و رهبران فرهنگی، مذهبــی و مدنی در جریان تازهترین دور از خشــونتها هدف قرار گرفتند و هدف از آن "تالش برای امحای تاریخ مردم روهینجا، فرهنگ و دانش آنهاســت." این گزارش تاکید میکند: تالشها در راستای امحای نشانههایی قابل توجه در جغرافیای چشــمانداز روهینجا و خاطره آن به گونهای موثری است تا بازگشت آنها به سرزمینهایشان چیزی جز زمین ناپیدا و غیر قابل شــناخت برای آنها در پی نداشته باشد."این یافتهها بر پایه مصاحبه با روهینجاییهایی است که بین ۴۱ تا ۴2 سپتامبر وارد بنگالدش شدند. تیم سازمان ملل در ۵۶ مصاحبه با صدها تن صحبت کردند. زید رعد الحسین، کمیسیونر عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پیشتر از این ســرکوبها به عنوان "یک نمونه از پاکســازی قومی" یاد کرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.