ارتش عراق رسما آزادی حویجه را اعالم کرد

Sobh Eqtesad - - News -

فرمانده عملیات آزادی حویجه از پایان مراحل عملیات و بازپس گیری کامل این شهرســتان خبر داد.به گزارش ایســنا، به نقل از شبکه خبری ســومریه نیوز، عبداالمیر رشید یاراهلل، فرمانده عملیات حویجه در بیانیهای اعالم کرد: یگانهای ارتش، پلیس فدرال، واکنش سریع و نیروهای دســتگاه مبارزه با تروریسم و حشد شعبی با پشتیبانی نیروی هوایی ارتش عراق مأموریتهای خود را در عملیات آزادی حویجه به پایان رساندند.یک سخنگوی نظامی ارتش عراق نیز از بازپس گیری کامل شهرستان حویجه و پایان مأموریت نیروهای عراقی در مرحله دوم خبر داد.وی گفت که نیروهای عراقی توانســتند آخرین مناطق در بخش جنوبی مرکز شهرستان حویجه و شهر الریاض و مسیر الفتحه-الریاض به سمت کرکوک را پس بگیرند.همچنین این نیروها کنترل کامل "جبال حمرین" از پل "زغیتون و پل "الفتحه" را به مسافت ۵۴ کیلومتــر و عمق ۵۱ کیلومتر پس گرفتند.اکنون و بعد از آزادی شهرستان حویجه که یکی از مقرهای مهم داعش در عراق بود، تنها مناطق مرزی با سوریه در دست داعش مانده است. از ســوی دیگر رســانه جنگ عراق اعالم کرد که جنگندههای ائتالف ضد داعش حمله هوایی را انجام دادند که به کشته شدن ۰۱ تروریســت و انهدام هفت خودروی بمبگذاری شده در راوه در غرب االنبار منجر شد.منابع امنیتی در االنبار اعالم کردند که چهار خودروی بمبگذاری شده داعش در حمله هوایی در غرب االنبار منهدم شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.