معلم: به کردها اجازه نمیدهیم حاکمیت سوریه را نقض کنند

Sobh Eqtesad - - News -

وزیر خارجه ســوریه تاکید کرد که دمشق هرگز به کردها اجازه نمیدهد حاکمیت این کشور را نقض کنند. وزیر خارجه روسیه نیز بر ادامه تالشهای مسکو برای مقابله با سیاسیسازی مساله سازش در سوریه تاکید کرد. به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری اسکای نیوز عربی، ولید معلم، وزیر خارجه ســوریه در دیدار با ســرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه در شهر سوچی اظهار داشت: گروههای کرد سوریه با نیروهای ارتش ســوریه بر ســر کنترل بر منابع نفتی در این کشور رقابت دارند.ولید معلم در این دیدار افزود: کردهای سوریه میدانند که دمشــق هرگز به آنها اجــازه نخواهد داد حاکمیت کشور را نقض کنند.الوروف نیز در این دیدار با اشاره به اینکه در پی موفقیتهای نیروهای دولت سوریه امکان فراهم شدن بستر الزم برای سازش سیاسی در سوریه رو به فزونی است، تاکید کرد: مسکو با جدیت در مجمع عمومی سازمان ملل و شورای حقوق بشر وابسته به سازمان ملل به مقابله با تالشهایی که برای متهم کردن بدون مدرک و یک طرفه دمشق به استفاده از سالحهای شیمیایی انجام میشود، ادامه خواهد داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.