فرار افراد نزدیک به ولیعهد سابق عربستان به خارج کشور از ترس بازداشتها

Sobh Eqtesad - - News -

تعدادی از اصحاب رســانه و شیوخی که به نظام عربستان باالخص ولیعهد برکنار شــده این کشــور نزدیک بودند پس از اینکه نامشــان در فهرست بازداشتها در عربســتان قرار گرفت از این کشــور گریختهاند.به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه قطری العربی الجدید، از بین این افراد جمال خاشــقچی (خاشــقجی) از اصحاب رسانه مشهور در عربستان است که توانست از عربستان خارج شده و به تبعیدگاه خودخواسته در ایاالت متحده برود.روزنامه العربی الجدید نوشت، خاشقچی روزنامه نگاری بود که در طول زندگیاش به نظام عربســتان و دســتگاه اطالعات نزدیک بــود و وی در آغاز بر این امر پافشــاری میورزید که ایــاالت متحده را به عنوان تبعیدگاه خودخواســتهاش توصیف نکند. اما وی پس از آغاز موج بازداشــتها در ۰۱ سپتامبر گذشته مقالهای را در روزنامه واشنگتن پست نوشت که در آن تصریح کرد: عربستان در دوره محمد بن سلمان ولیعهد این کشور دیگر قابل تحمل نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.