ترامپ مراقب لفاظیهایش باشد

Sobh Eqtesad - - News -

وزیر امور خارجه پیشــین آمریکا به دونالد ترامپ هشــدار داد که مراقب لفاظیهایش علیه کرهشــمالی باشــد. کاندولیزا رایس همچنین گفت رئیسجمهوری آمریکا باید به دیپلماســی اجازه دهد تا سطح تنشها میان دو کشــور را کاهش دهد.به گزارش ایســنا، کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه پیشــین آمریکا در مصاحبه بــا فاکس نیوز گفت: میخواهید شــاهد نتیجه لفاظیهایتان باشید؟ میتوانم بگویم بحران پشت بحران، لفاظیهای تندتر یکی پس از دیگر و تنشهای حاد پشــت ســر هم به وجود آمده است. در واقعیت، شرایطی حول یک مشکل ایجاد میشود که حل آن را دشوار میسازد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.