آمریکا توضیح بدهد

Sobh Eqtesad - - News -

مســکو از آمریکا بابت فعالیــت داعش در مقابل چشمانش در سوریه توضیح خواست وزارت دفــاع روســیه دیروز با اشــاره به توافق مناطــق کاهش تنش اعــالم کرد: طــرف آمریکایی را مســؤول نابودی روند مسالمتآمیز در سوریه میدانیم.به گزارش ایســنا وزارت دفاع روســیه تاکید کرد: ما تصاویری در اختیار داریم که اســتقرار تجهیزات نظامی افراد مسلح داعش در نزدیکی پایگاه التنف آمریکا در ســوریه را تایید میکند. وی اعالم کرد: طرف آمریکایی پاسخی به سواالت ما پیرامون ورود افراد مسلح داعش به یک ایست بازرسی آمریکایی در نزدیکی پایگاه التنف ارائه نداد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.