هدف ترکیه از خرید اس۰۰۴

Sobh Eqtesad - - News -

ینس استولتنبرگ اعالم کرد: دلیل ترکیه برای خرید سامانه موشکی S-۰۰۴ مخالفت با ناتو نیست.به گزارش ایســنا، ینس استولتنبرگ درباره تصمیم آنکارا برای خرید سیستم ضد موشکی روسیه و مخالفت برخی از کشورهای غربی گفت: این مســاله مربوط به یک کشور میشــود. من در ایــن باره بــا رجب طیب اردوغــان، رئیسجمهور ترکیه گفتوگو کردم.اســتولتنبرگ اضافه کرد: هیچگونه درخواستی از سوی ترکیه برای ادغام سامانهS-۰۰۴ در سیستم دفاعی هوایی ناتو وجــود ندارد.وی ادامه داد: اردوغان در گفتوگو با من اعالم کرد که ترکیه در حال مذاکره با فرانسه و ایتالیا بوده است .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.