رمزگشایی از لوح سنگی 3200 ساله

دانشــمندی پس از 139 سال از کشف لوح سنگی 3200 ساله آناتولی موفق به رمزگشایی آن شد.

Sobh Eqtesad - - News -

این لوح داستانهایی از مردمان دریایی شگفتانگیز و شاهزاده جنگجوی تروآ را روایت میکند.به گزارش گروه علــم و فناوری آنا به نقــل از ،DailyMail نوشــتهها چگونگی قدرت گرفتن حکومتی به نام «میرا» را نقل میکند که با لشکرکشی نظامی یک شاهزاده تروآیی به نام «موکساس» آغاز شده است. این داستان در برهه زمانی اتفاق میافتد که مردمان دریایی، کنفدراسیونی از مهاجمان دریانورد، شهرها و تمدنها را در سراسر خاورمیانه از بین میبردند. به نظر میرسد که حکومت میرا بخشی از این گروه دریانوردی بوده است.براساس نمادهای مرموز این لوح ســنگی، این حکومت در تهاجمهای مردمان دریا دست داشته است. همچنین این حکومت در پایان دادن عصر برنز در شرق مدیترانه نقش مهمی را ایفا کرده اســت.با این حال برخی از متخصصان معتقدنــد که ایــن کتیبه جعلی اســت زیرا خود تخته سنگ در قرن نوزدهم میالدی تخریب شده اســت و امکان دارد لوح سنگی کنونی کپی باشد که توسط متخصصان آن زمان نقاشی شده باشد. این سنگنوشــته که 29 متر ارتفــاع دارد به زبان باستانی به نام «لوویان» نوشته شده است که تنها 20 نفر قادر به خواندن آن هستند. در این سیستم

نوشــتاری آناتولی از هیروگلیفهای پیچیده برای روایت داستان اســتفاده شده است.حاال دکتر فرد وودهویزن با همکاری محققان دیگر موفق شــده است که پس از گذشــت 139 سال از کشف این کتیبه، زبان پیچیده آن را رمزگشایی کند. دکتر وودهویزن معتقد اســت که این کتیبه اصل است زیرا جعل سنگنوشته طوالنی و پیچیدهای به زبانی که تنها افراد انگشتشماری قادر به خواندن آن است، بسیار دشوار است. این نوشتهها چگونگی حکومت شــاه «کوپانتاکورانتاس» بر میرا را نشان میدهد. میرا در غرب ترکیه امروزی قرار داشته و تروآ یکی از مناطق تحت حکومتش بوده است.این کتیبه ادعا میکند که شاهزاده موکساس عملیات نظامی را رهبری کرد که منجر به فتح «اشکلون» شد و ســپس قلعهای را آنجا ســاخت. همچنین حکایت به تخت نشســتن شاه کوپانتاکورانتاس را روایت میکند: پس از ســرنگونی «والموس»، شاه تروآیی، «ماشــویتاس»، پدر شاه کوپانتاکورانتاس، کنترل تــروآ را به دســت گرفت.ایــن کتیبه در ســال 1878 در روســتایی در ترکیه پیدا شــد و طوالنیترین سنگ نوشــته هیروگلیفی متعلق به عصر برنز است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.