آن هنگام که نفس هوا می شود

Sobh Eqtesad - - News -

کتــاب آن هنگام که نفس هوا می شود عنوان پرفروشترین کتاب ســال 201۶ نیویورک تایمز را به دست آورده است. پال کاالنیتی یکی از هزاران یا شاید میلیونها فردی بود که به جنگ سرطان رفت.سرطان ریه آن هم در دهه ی چهل زندگی یک بدشانسی بزرگ است. پال، رزیدنت جراحی مغز و اعصاب بود که متوجه شد ریه هایش درحال دست و پنجه نرم کردن با خرچنگ درنده خوی سرطان اســت.این کتاب شــرح حال خودنوشــتی اســت که در دو فصل به شرح زندگی او پیش از ابتال به بیماری و پس از آن بی وقفه تا مرگ می پردازد. در فصــل اول او جایــگاه یک پزشــک را دارد و بــرای ما از حال و هوای رزیدنتی جراحی مغز و اعصاب می گوید، از بیم هــا، امیدها، داســتان زندگی بیمارانی که گاه ســالمت خود را بازیافتــه اند و گاه تســلیم دردها و رنجهای ناگزیر شــده انــد. در همین فصل، پال روی روانشناســی نحوه ی برخورد پزشک با بیمار بحث می کند و جمالتــی طالیــی را برای خواننده به ارث میگذارد. در فصــل دوم کتــاب اما پال متوجــه وجود بیماری شــده و از تالش هایــش برای غلبه بر آن می نویســد. او به عنوان یک پزشــک تمام زیــر و بم های بیمــاری اش را می داند و اینجاســت که میتوان گفت گاه آگاهــی آزاردهنده خواهد بود. حاال پــال تصمیم گرفته به کارش برگردد، شغل بسیار حســاس جراحی. عشــق به جراحی و حضور نــوزادی در آینده برای پال امیدبخش است اما دیری نمی پاید که بیماری بر او چیره می شود تا او حتی فرصت تکمیل بخــش پایانی کتاب را هم نداشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.