عیادت

Sobh Eqtesad - - News -

به عیادت او رفته بودیم. ســکته کرده بود. هم فشــار خون باال داشــت و هم دیابت و هم نقرس؛ اوره و اســید اوریک و کلسترول خونش هم باال بود.بانوي منزل در ظرفي شیریني چید و در برابر ما روي میز گذاشت و رفت به طرف آشپزخانه که چاي بیاورد.ظرف شــیریني، شوهر را وسوسه کرد. چشم بانویش را که دور دید، در یک آن به ســمت شیریني یورش برد و خامهاي درشــت در دهان گذاشت و به سرعت جوید. خواســت که قورت بدهد، زن رســید و گلوگاه او را در میان دســتهایش گرفت. پا در میاني کردم که: « اگر آدم بخورد و بمیرد، بهتر از آن است که نخورد و نمیرد.زن همچنان که تقال ميکرد خردههاي شــیریني را از الي آروارههاي شوهر بیرون آورد، پاسخ داد: «اي کاش خدا از زبانت ميشنید،

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.