پاوراتی؛ خواننده اپرا

Sobh Eqtesad - - News -

لوچانو پاواروتی از خوانندههای تنور بسیار مشهور اپرا بود.لوچانو پاواروتی در روز شــنبه 12 اکتبر 193۵ در مودنــا، ایتالیا به دنیــا آمد. پدر وی، خوانندٔه آماتور ارتش بنیتو موسولینی و نانوا بود. او در جوانی عاشــق فوتبال و یکی از اعضای تیم فوتبال شهر بود. لوچانو بعد از سالها تمرین صدا و نمایشهای آماتوری، با پدرش برای شرکت در مسابقات بینالمللی لینگلین به شهر والس رفت و موفق به کســب جایزه اول این مسابقه گردید و این مقدمهای شــد که اولین نقش حرفهایاش را ســال 19۶1 با عنوان رودولفو اپرای خواننده دوره گرد اثر جاکومو پوچینی، در ســالن اپرای رجیــو امیلیا اجرا کند.با اجــرای این نقش، وی به عنوان خواننده اپرا رســمیت یافت و در سال ۵۶91 در سالن کاونت گاردن لندن بود که توجه خانم جوان ساترلند خواننده سوپرانوی استرالیایی را به خود جلب کرد و این آغازی بود بر فعالیت جهانی او. او به اســترالیا رفت و چیزهای زیادی دربارهٔ تنظیم صدا و آوازخوانی از او، که سه سال هم از او کوچکتر بود، یادگرفت. آن دو در اپراهای زیادی باهم ظاهر شــدند؛ از جمله خوابگرد اثر وینچنزو بلینی و فریب اثــر جوزپه وردی. آن دو همچنین صفحات زیادی را نیز باهم پر کردند. از سال 1970 پاواروتی حضور گستردهای در سالنهای مشهور سراسر جهان پیدا کرد. گرچه در ابتدا تخصص وی اجرای نقشهای تند و تیز و سبکی چون الوینو در خوابگرد بود، اما بعدها توانایی اجرای نقشهای سنگین تر مانند ریکاردو در اپرای یک بالماسکه اثر وردیا کاوارادوسی در توسکای پوچینی را پیدا کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.