آغاز به کار ربات فیزیوتراپ در سنگاپور

محققان دانشگاهی در سنگاپور ربات ماساژوری ساختهاند که قابلیت تقلید حرکات دست انسان و انجام فیزیوتراپی را دارد.

Sobh Eqtesad - - News - »Emma3.0«

به گــزارش مهر، رباتیمتخصص ماســاژ کمر و پا کار خود را در ســنگاپور آغاز کرده است. این ربات حرکت کف دســت انســان و انگشــتان او هنگام ماساژدرمانی و فیزیوتراپی را تقلید میکند.این ربات در حقیقت پاسخی به کمبود نیروی کار انسانی و چالــش مربوط بــه کیفیت در صنعــت خدمات درمانی این کشــور اســت و در مرکز درمانهای سنتی چینی فعالیت خود را آغاز کرده است. ربات

درحقیقت ســومین نسل از ربات ماساژوری است که از سال گذشته نمونه ای از آن رونمایی شد.محققان دانشگاه فناوری نانیانگ ربات را طراحی کردهاند. ربات با اســتفاده از حسگرهای مختلف و هــوش مصنوعی میزان گرفتگی تاندون و عضالت را میسنجد. محققان معتقدند با کمک این ربات میتوان دردهای مزمن را در بدن انسان درمان کرد. همچنین این روش درمانی ارزان و کم هزینه در کشــورهایی است که هزینههای درمانی بسیار باال است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.