دیوانه ای از قفس پرید

Sobh Eqtesad - - News -

پرواز برفراز آشــیانٔه فاخته که در ایــران به نام دیوانه از قفس پرید معروف است، فیلمی آمریکایی به کارگردانی میلوش فورمن و بازی جک نیکلســون است که درسال 197۵ میالدی بر اســاس رمانی به همین نام نوشته کن کیسی ساخته شدهاست.این فیلم در فهرست 0۵2 فیلم برتر بانک اینترنتــی اطالعات فیلمها، جزو 20 فیلم برتر قرار دارد.این فیلم موفق به دریافت اسکار در تمام ۵ رده اصلی جوایز (مشهور به بیگ فایو ‪)Big Five‬ در چهل و هشتمین مراسم اسکار )197۵( شد. در خالصه داستان فیلم آمده اســت: « رندل پاتریک مک مورفی است. وی به جرم تجاوز دســتگیر شده است و به حکم دادگاه او را برای بررسی وضعیت روانیش به بیمارستان روانی ایالتی می فرستند. در آنجا پرستار سختگیری مسئول می باشد که مک کورفی...» جک نیکلســون: در این دنیا بــرای کفری کردن آدمهای رذلی که میخواهنــد همه چیز را از آنچه هست سخت تر کنند، راهی بهتر از این نیست که وانمود کنی از هیچ چیز دلخور نیستی...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.