توقیف کیهان ، دکترین مماشات با ارتجاع عرب

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

حمید رضا نقاشیان

امانوئل مکرون رییس جمهوری فرانسه خواستار آغــاز گفت و گوهای بین المللی با ما بر ســر برنامه موشکی شده است. او قبل از سفربه ایران پیش زمینه ایجاد انتظار در همپالکی های خود را در یک مصاحبه بیان نموده تا از ضرب حضور خود در مطبوعات غربی بکاهد و بطور ضمنی تاکید کرده در صورت نیاز باید برای پیش بردن مذاکرات به اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران متوسل شد. تا آنجا که اخبار منتشره حاکیست احدی پاسخ مناسب به اراجیف جناب مکرون نداده است و درعوض با تیتر هیجان بر انگیز کیهان شورای امنیت ملی دســت بکار شده و یک قدم بسیار راهبردی در جهت مماشــات با جریان ارتجاع غرب و عرب بعقب پا نهاده است. این تصمیم که واکنش مدیر مسئول کیهان را بدنبال داشت این گونه بیان شد که کیهان را فقط به این جرم توقیف کرده اند که خبر تهدید انصاراهلل علیه آل ســعود و امارات را پوشــش داده است و ســئوال ما این است که این اقدام مشترک وزارت ارشاد، شورای عالی امنیت ملی و دادســتانی تهران، غیر از ارسال پیام حمایت برای رژیم های جنایتکار آل سعود و امارات چه مفهوم دیگری می تواند داشته باشد ؟! تیتر کیهــان بعد از اصابت موشــک انصاراهلل یمن به فرودگاه ریــاض نوعی القاء میکرد که همین روزها نوبت امارات هم فرا رسیده و یک گوشــمالی درخور تحســین هم نسیب دوبی بعنوان یکی از هفت امــارت در امارات خواهد شد. براســتی در خصوص واکنش شــورای امنیت ملی در تحمیل تعطیلی به روزنامه کیهان چند ســئوال راهبردی مطرح میشود که چشم هر مشــاهده کننده ای را بخود جلب و در راهبرد آزادی مطبوعات و جهت گیری نظام مقاومت تردید ایجاد میکند. ســئوال اول اینکه آیا این تیتر میتواند امنیت ملی را بخطر بیاندازد؟ سئوال دوم اینکه اعضای شورای امنیت ملی از اصابت موشک انصاراهلل خوشحال نشدند؟ ســئوال سوم اینکه اگر خوشــحال شدند چرا وارونه عمل فرمودند؟ سئوال چهارم اینکه اگر خوشحال نشدند پس اصابت روزمره موشــکهای آل سعود به اقصی نقاط یمن و کشــتن کودکان و غیر نظامی ها برایشان توجیه داشته است؟ ســئوال پنجم این که ما با امارات عقد اخوت بســته و بر رفتار مزورانه حکام جور آن منطقه چشم اغماض می بندیم و آنها هم آشکار و نهان با همدستی سعودی علیه ما توطئه میکنند و باید ساکت بوده تحمل کنیم؟ سئوال ششم اینکه چرا به خواسته مدیر مسئول کیهان پاسخی داده نشد که درخواست نموده بود از دادســتان تهران و دبیر شــورای عالی امنیت و وزیر ارشاد دعوت می کنم که اگر اقدام خود را قانونی و به نفع مصالح ملی کشــور می دانند در یک مناظره تلویزیونی شرکت کنند و از اقدامی که انجام داده اند دفاع کنند. فی الواقع این یک درخواســت منطقی است و نباید از پذیرش آن شانه خالی می کردند. حسین شریتمداری گفته بود کیهان برای اثبات قانونی بودن در انتخاب و انتشار تیتر خود اسناد و دالیل مستحکم و غیر قابل انکاری دارد که به وضوح نشان می دهد اقدام آنها دقیقا در جهت مصالح و امنیت ملی بوده است و توقیف کیهان در نقطه مقابل آن بوده است. سئوال مقدر هفتم بقول جناب محمدی میتواند این باشــد که اگر واقعا امنیت ملی مالک بوده باشد، ....

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.