مدیریت استراتژیک اقتصاد شهري مبتنی بر کارآفرینی

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد - فرضعلی ساالری سردری کنشگر برنامه ریزی و توسعه منطقه ای

کارآفرینی به عنوان یک پدیده نوین در اقتصاد نقش موثری در توســعه و پیشــرفت اقتصادی کشــورها دارد. کارآفرینی رویکرد اســتراتژیک و مزیت آفرین در نظـــام اقتصادی پایه گذار و آغاز اعمال تغییرات ســاختاری در فعالیت های اقتصادی می باشد. کارآفرینی در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار امروزه دارای نقش کلیدی اســت چرا که در یک اقتصاد پویا ایدهها محصوالت و خدمات همواره درحال تغییر اســت. در مدیریت اســتراتژیک اقتصاد شهري و اقتصاد هوشمند شهری کارآفرینی به عنوان عامل کلیدی رشد و توســعه اقتصادی در عصر مدرن شناخته می شود. کارآفرینی یکی از شاه کلیدهای توسعه اقتصادی و درآمدزایی در شهرها و شهرداری ها می باشد. شهرها به عنوان مراکز دانش، تولیدات خاص، تسهیل تفکر خالقانه و نوآورانه آفرینشگر فرصت های ارزنده برای اشتغال و کار آفرینی است.کارآفرینی عالوه بر نقشی که در گسترش فعالیت هاي اقتصادي بخش خصوصـــی، کـاهش نرخ بیکـاري و معضالت ناشی از آن، ایجاد درآمد پایدار، فراهم کردن زمینه استقالل شهروندان، گسـترده شدن شبکه اجتماعی اقتصاد محور، افزایش مهارتهاي فنی و اقتصادی شـهروندان، افـزایش مهارت هـاي تولیدي و بازرگانی، اسـتفاده بهینه از منـابع محیطی و بهره گیری از آن ها و نیز سودآوري اقتصادي دارد، در سطح اجتماعی نیز یک عامـل متحـول کننـده و پویا می باشد و شهرها را به سمت خود کنترلی هدایت می کند؛ لذا شناسایی عوامل مؤثر بر کارآفرینی شــهری می تواند راه را برای گســترش آن و به تبع توسعه پایدار شهری فراهم کند. رابطه کارآفرینی عملکرد شــهري در بستر مدیریت استراتژیک شهري در برگیرنده: یادگیري کارآفرینی، فعالیت اقتصادی تولید محور در محیط شهر و در واقع تحول ساختار فرهنگی مبتنی بر ایجاد فضا و تفکر استراتژیک کارآفرینی می باشد. عملکرد مدیریت شهري در حوزه توسعه کار آفرینی با مدیریت کار آفرینی با رویکردهای منبع محوري، گســترش فرهنگ کارآفرینی، پاداش با تکیه بر استراتژي ساختار مدیریت کارآفرین و درآمدزا امکان پذیر می باشد. با توجه به این مهم که هستۀ مرکـــزي کـارآفرینی و مدیریت استراتژیک بهره گیری هوشـــمندانه از فرصـت ها، ظرفیت ها و منابع مـی باشـد، لـذا ضـرورت ایجـاد یکپـارچگی بـین کـارآفرینی و مدیریت استراتژک اقتصاد شهر ضروری می باشد.عوامل اقتصادی مؤثر بر پدیده کارآفرینی شهری، در قالب پنج رویکرد شامل ابزارها و مکاییزهای مالی، اقتصاد هوشمند شهری، مشــاغل شهری، تجاری سازی ایدها، بازارهای شهری و تحقق اقتصاد هوشمند شهری می باشد. فرصت های بالقوه کارآفرینی در شهرها و مزیت های بهره گیری از فرصت های کارآفرینانه از طریق ایجاد اشتغال عمومی، توسعه کارآفریني، تشویق فعالیت ها به سمت فعالیت هاي مولد، تشکیل سرمایه های اجتماعی، ارائه فرصت هاي کار در خدمات شهري، ایجاد سرمایه مالي/ اجتماعي/ هنري و محیطي، کمک به توسعه کارآفریني توســط مدیریت شهري، مشارکت بیش از پیش و عملی شهروندان در مدیریت شهری، ایجاد زمینه خود اتکایی و تأمین بیشتر منابع مالی پایدار شهرداری ها، کمک به افزایش سرمایه گذاری و افزایش ســرمایه مالي شهروندان و مجموعه شهر امکان پذیر است.به طور کلی کار آفریني سبب ایجاد چهار نوع سرمایه ميشود: ســرمایه مالي، سرمایه اجتماعي، سرمایه هنري و سرمایه محیطي. سرمایه مالي، ایجاد ثروت که نتیجه یک کسب و کار انتفاعي است. ....

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.