لزوم تسریع در امر کمک رسانی

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

سید قاسم جاســمی نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسالمی در گفتوگو با "صبح اقتصاد” با بیان اینکه زلزله در مناطق سردسیر اتفاق افتاده اســت، گفت: یکشــنبه شب مردم عزیزمان از وحشت وقوع زلزله دوباره به خیابان ها رفتند و شــب را در آن سرمای سوزناک تا صبح سپری کردند. این نماینده مجلس در ادامه افزود: نمایندگان اســتان با پیگیری شدید درصدد تســریع در امر کمک رســانی به مصدومان هستند و تا به این لحظه متاســفانه آمــار باالیی از جانباختگان و مصدومان به ما گزارش شده اســت.صدیف بدری سخنگوی کمیســیون عمران مجلس شــورای اســالمی نیز در گفت وگو با " صبح اقتصاد" با اشاره به زلزله گفت: تمامی دستگاه های مربوطه موظف شده اند با تمامی توان نســبت به امدادرسانی به مصدومان زلزلــه اقدام کنند. وی افزود: با پیگیرهای مکرر از مسئوالن استان، متاســفانه آمارجانباختگان و مصدومان زلزله باال بوده است که باید هرچه ســریعتر امدادرسانی سرعت بیشــتری بگیرد. بدری با اشــاره به حضور موثر و بموقع نیروهای مسلح و بســیج درصحنه، اضافه کرد:مراکز نظامی جهــت درمان و پناهگاه برای مصدومان این حادثه شــده اســت. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شــورای اســالمی، تصریح کرد:این کمیسیون کمیته ای را جهت بررسی میدانی و نظارت بر خدمت رســانی دســتگاه ها تشــکیل داده است که حتما روز سه شنبه ۳۲آبان با حضور در مناطق حادثه دیــده بازدیدی را خواهیم داشت.شهاب نادری نماینده مردم پاوه در مجلس شورای اسالمی نیز در گفــت و گو با "صبح اقتصاد" گفت: متاســفانه این زلزله بســیار سنگین و مخرب بود. برخی از مناطق زلزلــه زده دچار کمبــود آب و قطع برق هســتند و همچنین ارتباطات تلفنی در این مناطق با مشکل جدی روبرو شده است. این نماینده مجلس با اشــاره به سردســیر بودن مناطق حادثه دیده از دســتگاه های مربوطه خواســتار تسریع در امرکمک رسانی به مصدومان شــد. نادری با تشکر از حضور بموقع نیروهــای امدادگر در مناطــق حادثه دیده از جمله ســپاه و بســیج، تاکید کرد: از وزرای دولت درخواست دارم در مناطق زلزله زده حضور یابند تا روند امدادرســانی به سرعت انجام شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.