فاجعه بزرگ

زلزله 7.2 ریشتری در غرب ایران بیش از 400 کشته و چهار هزار مجروح به جا گذاشت

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

یکشنبه شب اکثر شهرهای کشــورمان لرزشهایی را احساس کردند که در حقیقت آثار زلزلهای به بزرگی ۲.۷ ریشــتر در اســتان کرمانشــاه بود. این زلزله تاکنون بر اساس آمار بیش از 400 نفر جانبخاته و بیش از 4 هزار نفر مجروح به جا گذاشــته اســت.صبح روز دوشــنبه حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر انقالب اسالمی با صدور پیام تسلیتی از حادثه زلزله در غرب کشور به عنوان حادثهای تلخ یاد کرده و فرمودند: در پی وقوع حادثه تلخ و مصیبتبار زمینلرزه در غرب کشور که به جانباختن و زخمی شدن جمعی از هممیهنان عزیز انجامید، حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی با صدور پیامی ضمن تســلیت به ملت ایران، تأکید کردند: همه دستگاههای لشکری و کشوری با همه همت و امکانات به یاری آسیبدیدگان بشتابند.به گزارش ایسنا، حجتاالسالم و المسلمین حسن روحانی رئیسجمهور نیز بالفاصله بعد از این حادثه در تماس تلفنی با وزیر کشور در جریان روند امداد رسانی به زلزله زدگان و رسیدگی به وضعیت منطقه قرار گرفت و دستورات الزم را در این خصوص صادر کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.