پرداخت 01درصد کسر شده از سپردهگذاران کاسپین

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

رئیــس کل بانک مرکزی گفــت: مبلغ ۰۱ درصدی که از سپردهگذاران زیر ۰۰۲ میلیون تومان کاسپین کسر شــده بود،در حال بازپرداخت به سپردهگذاران اســت.به گزارش خبرگزاری تســنیم به نقل از خانه ملــت، ولی اهلل ســیف در تشــریح آخرین وضعیت سپردهگذاران کاسپین گفت: بر اساس آخرین تصمیم مبلغ ۰۰۲میلیون تومان به تمامی سپردهگذاران اعم از سپردهگذارانی که زیر ۰۰۲ میلیون تومان...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.