آمریکا چارهای جز ترک پایگاههایش در منطقه ندارد

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

دبیــر کل مجمع جهانــی بیداری اســالمی گفت: آمریکاییها بیخود در منطقــه ما پایگاه زدند و دیر یا زود بایــد این پایگاهها را تــرک کنند.به گزارش آنا، نشســت خبری دکتر علیاکبر والیتی دبیر کل مجمع جهانی بیداری اســالمی بهمنظور تشریح و تبیین اهداف و برنامههای اجالس بینالمللی محبان اهلبیت (ع) و مساله تکفیریها صبح دیروز در سالن رضوان بسیج صدا و سیما برگزار...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.