فرصت 0۱ روزه برای اعالم دالیل آتش سوزی چاه نفتی

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

در جلسه ای مشــترک با حضور مدیران ارشد شرکت ملی نفــت ایران، معاون وزیر نفت و نمایندگان مجلس مقرر شد تا شرکت ملی نفت ایران در فرصتی...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.