اگر مجبور شویم در قرارداد با ایران تجدیدنظر میکنیم

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

مدیرعامل شــرکت توتال گفت، اگر ما نتوانیم به دالیل حقوقــی و به دلیل تغییر در رژیم تحریم ها قراردادمان با ایران در مورد توسعه میدان گازی پارس جنوبی...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.