80 درصد خانه ها بیمه آتش سوزی ندارند

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران گفت: ایران یکی از ۰۱ کشور حادثه خیز جهان است اما بیش از ۰۸ درصد خانه ها زیر پوشش بیمه آتش سوزی قرار...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.