نیازمند تشکیل حزب فراگیر هستیم

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با "صبح اقتصاد" با اشــاره به ضرورت ایجاد حــزب فراگیــر، گفت: براساس تجارب گذشته و احساس نیازالزم است احزاب قدرتمندی شکل بگیرند. وی افزود: منظور حزبی است که تشکیالت منظم با برنامه های کالن داشته و در انتخابات حضور پررنگ و قوی باشد. صادقی با بیان اینکه بعد انقالب احزاب فعالیتشــان ضعیف شد و فعالیتشان کاهش پیدا کرده اســت، تصریح کرد: احزابی شکل گرفتند که بیشــتر کارکردشــان مربوط به شــب انتخابات اســت. این نماینده مجلس تشکیل حزب فراگیر را ضرورت دانســت و گفت: امروز تمام جریان اصولگرا و اصالح طلب این موضــوع را درک کرده اند. عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی خاطر نشان کرد: خوشبختانه قانون جدید احزاب زمینه تشکیل حزب فراگیر را فراهم کرده اســت که امیدواریم این مسیر در جامعه شکل بگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.