نمایشگاه مطبوعات امسال بی رونق و تا حدی مخوف!

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد - حمید رضا نقاشیان

روز دوشــنبه ۲۲ آبان حدود ســاعت ۳۱/۰۳ و درست بعد از بازگشــت برخی همکاران از سفر زیارتی اربعین به کربال، جلســه ای برای بررسی عملکرد موسسه در نمایشگاه با همه تیم موسسه حتی افراد تحریریــه دو روزنامه در دفتر مرکزی برگزار کردیم و با شروع جلسه از یکایک دوستان دست اندرکار اداره غرفه نظرخواهی بعمل آمد که دریغم آمد نظرات دوســتان را در یک سرمقاله ولو برای حفظ و ثبت در تاریخ به ســیاه مشــق قلم نبندم. همانگونه که همه مخاطبان رسانه ها مطلع هستند، در نمایشگاه مطبوعات که هر سال اواسط پاییز در مصالی امام خمینی(ره) برپا می شود، بیشتر خبرگزاریهای عمومی، روزنامههای سراسری، رسانههای کودک و نوجوان، ادارات کل ارشاد استانها، رســانههای استانی و منطقهای، رســانههای آموزشــی و تخصصی، تشــکلها، رســانههای دیــن و اندیشــه، روابــط عمومی دستگاهها، رسانههای سیاسی و اقتصادی، ستاد کل نیروهای مسلح، رسانههای عمومی و خانواده، موسســات مطبوعاتی، رســانههای فرهنگی و هنری، نشریات دانشــجویی و رسانههای کسب و کار مرتبــط در این نمایشــگاه حضور دارند و نمونه هایی از خدمات ســاالنه خود را در اختیار بازدیدکنندگان قرار دهند. در این نمایشــگاه که امســال از روز ۸ آبان ماه تا انتهــای روز جمعه ۲۱ ابان ماه برگزار گردید، بیشتر شاهد مناسبات همان روال هرساله و البته به مراتب ضعیف تر و مسائله دار تر بودیم. مدیران و روزنامه نگاران رســانه ها در غرفه ای حاضر می شدند تا مخاطبان مردمی را با تحریریه و دســت اندرکاران جراید و رسانه ها، به صورت مســتقیم و چهره به چهره آشــنا کنند اما این روند برگزاری نمایشگاه مطبوعات نکات مثبت و منفی بســیاری دارد که در ادامه با دریافت نقطه نظرات همکاران ارجمند و تیم حاضر در نمایشگاه به بررســی این نکات مثبت که متاسفانه نمادی بســیار کمرنگ درمقابل نکات منفی داشــتند، مــی پردازیم.همانگونه که مطلع هســتید ما در قرن ۱۲ و در یک دنیای رســانه ای زندگی می کنیم که تقریبا همه جنبه های زندگی فردی از سیاســت تا سرگرمی را بطور چشمگیری نسبت به گذشــته تحت تاثیر قرار داده اســت. افزایش رسانه های جمعی و اهمیت فعالیت هایشان چه به صورت مکتــوب و چه بصورت تصویری و چه بصورت سایبری سبب شــده تا اهالی رسانه نیز مانند سایر مشــاغل در سال هفته ای را به خود اختصاص دهند. این اهالی مطبوعات هرســاله با برگزاری نمایشــگاهی گردهم جمع می شوند و عالوه بر ایجاد تعامل میان هم صنفان خود، می خواهند بین رســانه و مردم نیز به منظور آگاهی از خواسته ها و نیازهایشان پیوند برقرار کنند اما نمایشگاههای سالهای اخیر وضعی بسیار اسف بار در پی داشته و نمادی از نمایشگاه ضد مطبوعات را هویــدا میســازند.در جمــع ده دوازده نفری مجموعه سخن گستر تقریبا کسی نبود که از بی رونقی امسال نمایشگاه سخن نگوید و همه بر این بوده اند که نمایشگاه از حضور واجدین حضور در نمایشــگاه یا خالی یا بسیار کم تعداد بود و البته بیشتر دوســتان موضوع را به شرایط اقتصادی و برخی هم به عدول از سیاســت گرایی مردم ربط میدادند.در این خصوص برخی دوســتان جنبه بادکنکی و کودک مزاجی و علی االصول اجتماعی نمایشگاه را نسبت به بخش های فرهنگی سیاسی اقتصادی پر رنگ تر ارزیابی نموده و حتی برخی معتقــد بودند کــه این نمایشــگاه در اصل می توانســت میان اهالی رســانه و مردم راهی برای برقراری ارتباط باشــد تا افراد از این راه توقعات و انتظارات خود را بیان کنندکه متاسفانه اصال در این جهت حرکت نمیکرد...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.