ایران در افزایش توان دفاعی و موشکی خود از هیچ کسی اجازه نمی گیرد

نماینده کاشان در گفت و گو با "صبح اقتصاد":

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

سید جواد ساداتی نژاد نماینده مردم کاشان در مجلس شــورای اسالمی در گفتوگو با "صبح اقتصاد" درباره ســنگ اندازی های اخیــر آمریکاییها، گفــت: آمریکاییها اهل مذاکره نبوده و نیستند. آنها بدنبال تضعیف کشورهای رو به رشد هستند. وی در ادامه بیان کرد: در موضوع برجام دیدید که چطور مانع تراشی های رو رقم زدند و گفتند ایران پایبند بر تعهدات خود نبوده است. در حالی که کشــورهای اروپایی و آژانس بین المللی انرژی اتمی بارها پایبندی جمهوری اسالمی به تعهدات برجام را اعالم کرده اند. ساداتی نژاد با بیان اینکه آمریکاییها تالش می کنند با ایجادد خلل در این رابطه، موضوع را طور دیگری جلوه دهند، تصریح کرد: آنها با عنوان کردند این مطلب که ایران بدنبال ســالح هسته ای است و دســت از ارتقای توان موشکی خود برنمی دارد، ســعی دارند جمهوری اسالمی را بعنوان برهم زن توافقات در سطح جهان مطرح کننــد. این نماینده مردم در مجلس دهم با اشــاره به اینکــه اروپایی ها گاهی اوقات با سیاســت های آمریکایی ها همراه بوده اند اما باید اذعان کرد که در شــرایط کنونی اختالفاتی در مواجه با برجام وجود دارد، تصریح کرد: بنابراین کشورهای اروپایی موثر در برجام به خوبی می دانند که مذاکرات مربوط به این توافقنامه به اتمام رســیده و دیگر نمی توانند خللی در آن ایجاد کنند از ایــن رو نمی توانند محدودیتی برای ابد و دائم به ایران تحمیل کنند. عضو فراکسیون نمایندگان والیی در خانه ملت در انتهای سخنان خود تاکید کرد: آنها بدانند ایران همچنان بر توان دفاعی و موشکی خود می افزاید و در این باره از هیچ کسی اجازه نخواهد گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.