لزوم تجسس چندین باره ساختمان ها

فالحت پیشه در گفت و گو با "صبح اقتصاد" تاکید کرد:

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

حشــمتاهلل فالحت پیشــه نماینده مردم اسالم آباد غرب و داالهو در مجلس شــوراس اسالمی در گفتوگو با "صبح اقتصاد" درباره وضعیت مناطق زلزله زده کرمانشــاه گفت: متاسفانه حجم تخریب به قدری وسیع بوده اســت که خبرهای خوبی به گوش ما نمی رسد. وی افزود: همه ی دستگاه های مربوطــه در زمینه کمک رســانی و امداد در حال تالش هستند تا هرچه سریعتراجســاد جانباختگان این حادثه دلخراش از زیر آوار بیرون کشیده شود. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شــورای اسالمی اضافه کرد: متاسفانه مشکلی که بر سر راه خدمات رسانی وجود دارد، آن است که هوا در این منطقه به شدت سرد است. اکنون زلزله زدگان نیازمند خدمات به خصوص خدمات درمانی هستند چون عمال ظرفیت تختهای بیمارستانی پر شده و مجروحان در حیاط بیمارستانها و یا پادگان های نظامی درمان می شوند. فالحت پیشه عنوان کرد: از دستگاه های مربوطه خواسته شده است که مناطق زلزله زده را به خوبی بررسی کنند و مطمئن شوند که هیچ احدی در زیر آوار نمانده باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.