انتقاد وزیر بهداشت از چگونگی توزیع امکانات در مناطق زلزلهزده

آخرین آمار زلزله کرمانشاه : بیش از 435 کشته و 7900 مصدوم

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

آخرین آمار از زمینلــرزهای که بهبزرگی ۳.۷ ریشتر شهرهای غربی کشــور را لرزاند نشان می دهد تا آخرین ساعات دیشب (سه شنبه) بیــش از ۵۳4 نفــر جان باخته انــد و حدود ۰۰9۷ نفر مصدوم شــده اند. در همین حال وزیر بهداشت گفت: توزیع امکانات در مناطق زلزله زده، مناســب نیست و مدیریت محیطی توزیع مایحتاج بــه ویژه در مورد نیازهایی که برای ســاعات شب و سردی هوا ضرورت دارد، باید اصالح شود.به گزارش خبرگزاری تسنیم، سیدحســن قاضیزاده هاشــمی در جلســه شــورای مدیریت بحران اظهار داشت: بعد از دســتور رئیس جمهور به همراه وزیر کشــور به کرمانشــاه سفر کردیم و از مناطق زلزلهزده مانند سرپلذهاب، ازگله و ثالث باباجانی بازدید کردیم اما میزان تخریب در مناطق زلزله زده به ویژه روستاها، زیاد است. قاضیزاده هاشمی گفت: تمام دســتگاههای اجرایــی و به ویژه نیروهای نظامی و ارتش جمهوری اسالمی ایران حضور پررنگی در مناطق زلزلهزده داشتند.وی با اشــاره به اینکه بیشــترین امتیاز در حادثه زلزله غرب کشــور را باید بــه مردم پرتالش، دالور و کــم توقع این مناطق داد افزود: توزیع امکانات در مناطق زلزله زده، مناســب نیست و مدیریت محیطی توزیع مایحتاج به ویژه در مورد نیازهایی که برای ساعات شب و سردی هوا ضرورت دارد، باید اصالح شــود.قاضیزاده هاشمی عنوان کرد: شاخص تخت بیمارستانی در کرمانشاه ۵.۱ تخت به ازای هر ۰۰۰۱ نفر و تعدادی از بیمارســتانهای کرمانشاه، دارای قدمت باالیی اســت اما با این وجود، اقدامات بهداشتی و درمانی در زلزله غرب کشور، قابل قبول بوده اســت.وی اظهار کــرد: تاکنون به ۳۱6۷ مصدوم، خدمات درمانی و اورژانس ارائه شــد و حدود ۰۰۰۱ نفر از مصدومان بستری و ۰۸۲ مصدوم نیز به ســایر استانها از جمله تهران و البرز منتقل شدند.قاضیزاده هاشمی گفت: 96۲ نفر از مــوارد فوتی قبل یا ابتدای ورود به بیمارســتانها، جان خود را از دست دادهانــد و حــدس بنده این اســت که تعداد فوتیهــا افزایش مییابد زیرا در بســیاری از روستاها، قربانیان زلزله دفن شدند و آمار دقیق آنها در روزهای آینده اعالم میشود.وی با بیان اینکه هفت شــهر استان کرمانشــاه و ۰۰9۱ روستای این استان درگیر زلزله هستند عنوان کرد: با کمک ارتش و ســپاه، بیمارستانهای صحرایــی در مناطق زلزله زده، ایجاد شــدند و هوانیروز در انتقال مصدومان، کمک بســیار زیادی بــه ما کرد.قاضیزاده هاشــمی گفت: برخی از مراکز درمانی در اســتان کرمانشــاه مانند بیمارستانهای سرپلذهاب و اسالمآباد غرب آسیب دیدند که حتما علیه پیمانکاران و مجریان این بیمارستانها اقامه دعوی میکنیم. وی با اشاره به اینکه برای بازسازی بیمارستان شــهدای ســرپلذهاب به حدود ۰۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز اســت افزود: امروز لیســت نیازها و اعتبارات مورد نیاز بهداشتی و درمانی را به نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه خواهم داد.استاندار کرمانشاه گفت: در پی وقوع زلزله ۲۱ هزار مسکن شهری و ۵ هزار مسکن روســتایی به صورت کامل تخریب شــدهاند. هوشنگ بازوند در نشست ستاد بحران استان برگزار شد با بیان اینکه زلزله کرمانشاه در طول ۰۵ سال اخیر بیسابقه بوده است اظهار داشت: این زلزله تلفات جانی و خســارات گستردهای را در پی داشــته است به گونهای که ۲۱ هزار مسکن شــهری و ۵ هزار مسکن روستایی به صورت کامل تخریب شدهاند.استاندار کرمانشاه با اشاره به اینکه رئیسجمهور از همان لحظات اولیه وقوع زلزله به صورت تلفنی و به شــکل مداوم پیگیر وضعیت استان هستند گفت: ۵۱ هزار واحد خســارتهایی بین ۰۲ درصد تا ۰۷ درصد خســارت دیدهاند.وی با بیان اینکه هم اکنون به دلیل پس لرزههای مداوم در منطقه، مردم سخت خواهان چادر و اسکان اضطراری هســتند که باید تامین کنیم افزود: در مرحله بعد باید به دنبال تهیه اسکان موقت برای مردم باشیم و در شــرایط اضطراری فعلی باید یک مبلغ بالعوض در اختیار زلزلهزدگان قرار گیرد تا بخشی از مشکالتشان را مرتفع کنند. بازوند با اشــاره به اینکه تســهیالتی هم برای ســاخت مســکن در اختیار مردم آسیبدیده قرار گیرد عنوان کــرد: البته باید روند اهدای تسهیالت درگیر بروکراســی بانکها نشود و ســریعتر در اختیار مردم قرار گیرد.وی با بیان اینکه خسارت بسیار سنگینی به ساختمانهای دولتی و خدماترسان رسیده است بیان کرد: زیرســاختهای آب و برق و گاز دچار آســیب جدی شدهاند که ترمیم آنها نیازمند اعتبارات الزم است.استاندار کرمانشاه با بیان اینکه استان برای ترمیم این آسیبها و خسارتهای گسترده نیازمند یک خط اعتباری مستقل است گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی منطقه دچار آسیب جدی شدهاند و نیازمند حمایتهای اقتصادی و بخشــودگیهای مالیاتی ۲ ساله و تنفسهای مالیاتی هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.