زمین لرزید و کرمانشاه زخم خورد

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد - حمید محجوب

بار دیگر زمین لرزید. خانه هایی تاب ایستادن نداشتند و آوار شدند.گروه زیادی انســان در این آوار ســنگین و یکباره و ناغافل، جان باختند و بسیاری دیگر زخمی سخت بر جسم و داغی سوزنده تر بر جان و دل، احساس کردند. فاصله ها مهم نیست که چقدر باشد. ابعاد رنج و درد حادثه دیدگان، در هرکجا، بر روح و روان هر که خبر شــده باشد، پنجه می کشد. می خراشد. ناله های در گلو شکســته را آزاد می کند. انگار که آتشفشانی از همدردی و عاطفه ی زیبای انســانی را در سینای وجود آدمیان برپا می سازد.فاصله ها مهم نیست. مهم آن اســت که همه از پیکریم و از یک درخت تناور به نام انسانیت. درد و رنج هر شاخه از این درخت، رگ و پی و ریشه را که گوهر وجود انسانی است، بر خاکستر درد و اندوه و سوگ می نشاند. این درد، در همه ی شاخه ها و برگ ها منتشر می شود. دردی مشترک در یک پیکره ی واحد به نام انسان.فاصله ها مهم نیســت و ملیت ها و شناسنامه ها. انسان در این حادثه زخمی شده و مصیبت دیده اســت. بنابراین، همه به هم تسلیت می گوییم و برای برداشتن گرد غــم و تنهایی ورنج حادثه دیدگان کمر همت می بندیم. هر کدام به هر شــکل و با هر توان.امروز دوباره و باز، نشــان می دهیم جان جاری در سخن ســعدی نازنین را:«چو عضوی به درد آورد روزگار/دگر عضوها را نماند قرار». خداوند به همه ی مصیبت دیدگان، اعم از هموطنان کرد ایرانی و عزیزان کرد عراقی، صبر و شــکیبایی عنایت فرماید و درگذشتگان این حادثه را در دریای آرامش و آمرزش خویش پذیرا باشد.

آمین یا رب العالمین.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.