مسئوالن از نابودی ارگ بم درس نگرفتند

Sobh Eqtesad - - News -

نایب رئیس کمیســیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه مســئوالن باید برای افزایش تواناییهــای دســتگاه مرتبط بــا میراث فرهنگی تالش کنند، خواستار تشکیل تیم بحران مرمت آثار آسیبدیده در کرمانشاه شــد.نصراهلل پژمانفر در گفتوگو با خانه ملت با اشــاره به تخریب و آسیب بناهای تاریخی کرمانشــاه و ایالم پس از زلزله اخیر، گفت: از آنجا که مواریث تاریخی در صورت از بین رفتن قابل احیا نیســتند، حفاظ و حراســت از آنها اقدامی ضروری اســت چراکه با میلیاردها تومان هزینه هم نمیتوان خسران وارده به این آثار را جبران کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.