موشک نماد توان دفاعی ایران است

Sobh Eqtesad - - News -

حشــمتاهلل فالحتپیشــه در گفتوگو با خانهملت با اشاره به نتیجه تصویب قطعنامه قانون اجرایی برنامه موشــکی بالســتیک ایران و تحریم های بیــن المللی که اخیرا در مجلس نمایندگان آمریکا، گفت: کنگره آمریکا مجموعه قوانین تحریمی بیشماری علیه کشورمان را در گذشته تصویب کرده و علیرغم اینکه قطعنامه جدید ناقض برجام بود با این حال جرأت اجرای آن را نداشت.وی در ادامه با اشاره به اینکه یکی از ابزارهای تحقق فشار بر جمهوری اسالمی اعمال تحریم ها در حوزه های مختلف به خصوص موشکی است، عنوان کرد: موشک نمادی از توان دفاعی هر کشوری است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.