ضعف شدید در خدمات رسانی به زلزله زدگان

Sobh Eqtesad - - News -

نماینده مــردم بوکان در مجلس با انتقاد از ضعف شــدید در نحوه خدمات رســانی به زلزله زدگان کرمانشــاه، گفت: بروکراسی اداری در زمینــه خدمــات رســانی باید حذف و در خدمات رســانی تعجیل شود. محمدقسیم عثمانی در گفت و گو با خانه ملت با یادآوری ســفر خود به مناطق زلزله زده اســتان کرمانشاه، وضعیت خدمات رسانی را بسیار ضعیف و کند دانست و گفت: حضور دولت در استان کرمانشاه و سفر آقای دکتر روحانی به این استان مصیبت زده و مناطق آســیب دیده جای قدردانی است اما انتظار می رود این حضور منجر به تسریع در کمک رسانی به حادثه دیدگان شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.